เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าอนุญาตให้บจก. เมเปิ้ล ไลฟ์ ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของตนที่มีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทได้รับมาจากการใช้บริการนี้ หรือสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าทำกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่ม (ข)สำนักงาน/สาขาใดๆ/ส่วนงานต่างๆของบริษัท (ค)คู่ค้าของบริษัท (ง)ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท ผู้ที่อาจรับโอนสิทธิของบริษัท ผู้รับโอนหรือร่วมใช้สิทธิหรือรับช่วงสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (จ)ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม หรือผู้แทนของสมาชิกกลุ่มบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท (ฉ)บริษัทจัดอันดับความหน้าเชื่อถือทางธุรกิจ (ช)หน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหมายเรียก หรือกระบวนการของศาลยุติธรรมที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ หรือเมื่อบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล โดยประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศที่อยู่ของบริษัท
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับข้าพเจ้า รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทและบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท
  • ข้าพเจ้ายินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท ที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรเช่นการนำเสนอ หรือแนะนำแบบผลิตภัณฑ์ การแนะนำบริการของบริษัท
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการแม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม ทั้งนี้การยินยอมจะสิ้นลงต่อเมื่อบริษัทจะได้รับการแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมจากข้าพเจ้าดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ ให้แก่ Google และ/หรือบริษัทในกลุ่ม Google เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวกับการดำเนินการของ Google ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ Google ที่กำหนดโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการดังกล่าว
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้ ให้แก่ Facebook และ/หรือบริษัทในกลุ่ม Facebook เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวกับการดำเนินการของ Facebook ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ Facebook ที่กำหนดโดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการดังกล่าว